Generelt

Kjøp som gjennomføres hos C33 er regulert av følgende salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Avtalen er bindende når et kjøp er gjennomført. Vilkår i denne avtalen har ikke begrensninger i de lovbestemte rettighetene en forbruker har, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

 

1) Avtalen

Denne avtalen består av opplysninger gitt i bestillingsløsningen av selger og disse salgsbetingelsene.

2) Partene

Selger:

Firma: C33 (Clothing 33)
Kontaktadresse: Båtstangveien 63c, 3230 Sandefjord
Organisasjonsnummer: 917095051
Se kontaktinformasjon her

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3) Pris

Den oppgitte prisen på varen er den totale prisen kjøper skal betale. Alle prisene er inkludert moms. Fraktkostnader vil vises etter beregning av frakt i kjøpsprosessen og viser totalkostnad. Vi har ingen skjulte kostnader.

Vi tar forbehold om prisfeil og feil på lagerbeholdning.

4) Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5) Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Betalingsmetode hos oss er Visa (debetkort) via NETS sin Netaxept. Dette sikrer kjøperen sikker betaling. Betalingsiden er kryptert slik at alle opplysninger forblir trygge. Ved bruk av debetkort til betaling kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

6) Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet. Varen leveres til oppgitt adresse i bestillingsløsningen. Selger bruker Posten Bring som fraktleverandør og kjøper velger selv leveringsalternativ oppgitt i bestillingsløsningen. Leveringsalternativer kan avvike fra bestilling til bestilling. Avhengig av vekt og størrelse på pakken så sendes pakken med A-post og leveres til din postkasse. Er pakken stor nok så sendes den som servicepakke.

Pakker som ikke er hentet på destinasjons-stedet og returneres til oss regnes ikke som en oppsigelse eller ordinær retur. Retur må håndteres etter våre bestemmelser. Gjøres ikke det vil kjøper bli fakturert 500,- NOK for behandling og frakt.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7) Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8) Angrerett

C33 gir 30 dagers angrerett på varen du kjøper. Dvs. kjøper har 30 dager til å returnere varen etter retur bestemmelsene. Kjøper må selv melde fra om angrerett innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. Kjøper har bevisbyrden for at angrefristen er gjort gjeldene. Derfor må kjøper benytte seg av angrefristskjema eller epost. Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen er levert. Hvis ikke selger informerer om angrerett. Vil angrerett fristen være 1 år.

Kjøperen må dekke kostnaden for å returnere varen.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selger forplikter å betale tilbake varens verdi til kjøper senest 14 dager etter at varen er mottatt og godkjent.

9) Forsinkelser og manglende levering

Dersom selger ikke leverer varer innen avtalt tid (Se punkt 6 levering) eller ikke leverer varen i det hele tatt kan kjøper kreve heving av kjøpet. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving av kjøpet

Hvis selger ikke leverer varen til avtalt tid eller ikke leverer varen skal kjøper oppfordre selger til å levere varen innen en rimelig tilleggsfrist. Dersom fortsatt ikke varen blir levert innen fristen kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan også heve kjøpet hvis selger nekter å levere varen.

Erstatning av kjøpet

Kjøperen kan kreve heving av kjøpet som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10) Reklamasjon ved mangel på vare

Forekommer det en mangel på varen som kjøper har mottatt er reklamasjonsfristen 2 år fra varen ble kjøpt. Er det en mangel på varen må kjøperen reklamere innen rimelig tid og senest innen 2 måneder etter at mangelen er oppdaget. Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger har mulighet til to forsøk på å rette mangelen. Skjer ikke dette har kjøper rett til å heve kjøpet.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig med dokumentert mangel.

11) Garanti

Selger gir ikke noe garanti utover kjøpers rettigheter i forbrukerkjøpsloven. Skal det gis garanti fra selger må garantien gå utover kjøperens rettigheter i henhold til forbrukerkjøpsloven. Kjøper ansees å ha veldig gode vilkår mer dagens lovverk.

12) Personopplysninger

Selger har ansvar for de innsamlede opplysningene fra kjøper. Selger innhenter og lagrer de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

13) Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

14) Forsøk på svindel

All svindel og forsøk på å bestille produkter i andres navn eller annen form for svindel vil bli politianmeldt.